Projecten

img14  Projecten img14

In de afgelopen jaren heb ik onder meer de volgende projecten uitgevoerd.

Lezing Inspiratiefestival ‘Lets Gro’ in Groningen

Op 21 november 2014 hield ik een lezing tijdens het Inspiratiefestival ‘Lets Gro’ in Groningen over de ‘civic economy’. De lezing is te downloaden via de pagina ‘publicaties’. 

Lezing conferentie ‘De Drechtsteden van morgen’ 

Op 13 november 2014 hield ik een lezing tijdens de conferentie ‘De Drechtsteden van morgen’. De lezing is te downloaden via de pagina ‘publicaties’. 

Adviseur Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Rotterdam

In 2014 heb ik, op verzoek van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA), twee adviestrajecten uitgevoerd voor de Hogeschool Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam. Doel: samen met lectoren aanscherping bereiken van het profiel van de hogeschool. Het traject van de Hogeschool Amsterdam richtte zich daarbij op ‘De Gezonde Samenleving’. Het traject van de Hogeschool Rotterdam richtte zich op het versterken van de digitale weerbaarheid (sociale mediawijsheid) in Rotterdam-Zuid.

Kennismakelaar Actief Burgerschap

In de periode 2012-2014 heb ik samen met Aletta Winsemius van Movisie en Jan Wielaard van het ministerie van BZK het project ‘Kennismakelaar Actief Burgerschap’ uitgevoerd. Het betrof een driejarig project met als doel op basis van interviews met koplopers in steden en dorpen nieuwe, onderzoekbare kennisvragen de definiëren. In het kader van dit project werden in 2013 ongeveer 45 koplopers geïnterviewd en een serie kennisdebatten georganiseerd.

Hoofd Kenniscentrum Grote Steden

Van 2007 tot 2012 was ik hoofd van het Kenniscentrum Grote Steden. Een afdeling die begon met 8 medewerkers in 2007 en doorgroeide naar 25 medewerkers in 2012. Het kenniscentrum was verantwoordelijk voor de disseminatie van onderzoeksresultaten, de organisatie van congressen en debatten over evidence based beleid en best practices en voor het accountmanagement naar steden en departementen.

Secretaris Platform Bereikbaarheid Noordvleugel

Van 2003 tot 2007 was ik hoofd Strategische Advisering, kwartiermaker en secretaris van het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel. In het platform trokken de betrokken bestuurders in de Noordvleugel gezamenlijk op om de bereikbaarheidsvraagstukken in de Noordvleugel van de Randstad op te lossen. Tegelijkertijd was ik secretaris van het Overleg van Directeuren en het Overleg van Ambtelijk  Vertegenwoordigers waarin de standpunten van het samenwerkingsverband werden voorbereid.

Hoofd afdeling Programmering en Coördinatie

Van 1998 tot 2003 was ik hoofd van de afdeling Programmering en Coördinatie. Een kleine, gespecialiseerde afdeling van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer die verantwoordelijk was voor een goede (inhoudelijk-strategische) voorbereiding van staven en extern bestuurlijke overleggen. Tevens lag hier de coördinatie van de inbreng in de stadsregio en de programmering van infrastructuurprojecten.

Projectleider 1e Amsterdamse Milieuactieplan

In 1988 werd ik bij de gemeente Amsterdam aangesteld als beleidsmedewerker bij de afdeling Milieuhygiëne op het stadhuis en verantwoordelijk voor het opstellen van het eerste Amsterdamse Milieuactieplan. Er bestond toen nog geen Milieudienst in Amsterdam.  Het milieubeleid werd (gefragmenteerd) vormgegeven en uitgevoerd door verschillende Amsterdamse diensten. De directeuren en hoofden van de verschillende onderdelen waren lid van de begeleidingsgroep. Het eerste Milieuactieplan leverde een fundament voor de in 1990 opgerichte Milieudienst Amsterdam.

Voorzitter Overleg Buitengebied Castricum

Van 2008 tot begin 2014 was ik voorzitter van het Overleg Buitengebied Castricum. Een overleg waarin alle met het buitengebied betrokken partijen en personen (zoals agrariërs, natuur- en milieuorganisaties, erfgoed) periodiek met elkaar in gesprek gaan en advies aan de gemeente geven over alle zaken die in het buitengebied spelen. Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn als toehoorders aanwezig.  Een zeer inspirerende manier van overleg waarbij door de dialoog menige oplossing is bedacht in de schijnbare tegenstelling tussen natuur, milieu en economie. In overleg met een agendacommissie werden de bijeenkomsten van het overleg voorbereid. Afhankelijk van het onderwerp waren er telkens 65 – 125 aanwezigen bij de bijeenkomsten.

Een overzicht van een aantal uitgevoerde projecten

Top